Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?

Сентябрь 2023

Четверг, 14 Сентябрь 2023

#БуряадХэлэнэйФестиваль2023!

#БуряадХэлэнэйФестиваль2023!

Байгалай уhандал
арюун тунгалаг,
Басаганай миhэрэлдэл
урин налгай буряад
хэлэмнай.
Эртын манандал
үнжэгэн сагаан лэ,
Эхын альгандал
энэрхы дулаан лэ
буряад хэлэмнай.

 

Мүнөөдэр, сентябриин 14-дэ манай сэсэрлиг соо Буряад хэлэнэй фестивалиин нээлгэ үнгэрөө. Хүмүүжүүлэгшэд ба үхибүүд буряад hайхан хубсаhаяа үмдэжэ эдэбхитэйгээр хабаадаа. Басагад хүхэ сэнхир хадагаа барижа амаршалгын хатар хатараа, хүбүүд басагад шүлэг уншаа, буряад арадай наада наадаа, еохор хатараа. Булта баярлан хүхилдэбэ.

«Жэнхэни буряад хэлэеэ жэгγγртэй, далитай болгожо, тγбеэр дγγрэн
зэдэлγγлжэ байхамнай болтогой!»

 

изображение_viber_2023-09-14_11-55-53-103_copy.jpg  изображение_viber_2023-09-14_11-57-11-283_copy.jpg

 

 изображение_viber_2023-09-14_12-23-16-444_copy.jpg  изображение_viber_2023-09-14_11-56-00-124_copy.jpg

 

изображение_viber_2023-09-14_11-58-57-221_copy_copy.jpg  изображение_viber_2023-09-14_11-59-05-500_copy.jpg

Подробнее